Акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

5) протоколи загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;

7) річну фінансову звітність;

8) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

9) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

10) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

11) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

12) повідомлення про проведення загальних зборів